Stedelijk Dalton College


Contactpersoon

Marijke Baten
072 - 56 250 00
stage@daltonalkmaar.nl

adresgegevens school:
Arubastraat 4
1825 PV Alkmaar

www.daltonalkmaar.nl

Aantal leerlingen, personeel
Aantal leerlingen: 1148
Personeel in FTE: 109,78 fte

Type onderwijs
Vmbo - Havo - Vwo

Denominatie
Het Stedelijk Dalton College Alkmaar is een openbare scholengemeenschap voor vwo, havo en vmbo.

Visie en Missie

Met als vertrekpunt de visie van Sovon en de waarden van het daltononderwijs heeft het Stedelijk Dalton College Alkmaar de volgende visie geformuleerd:

  • Kansen bieden en ruimte voor verschillen: iedereen telt mee. De school is er om iedere leerling de mogelijkheid te geven om te leren, zich te ontwikkelen en verder te komen. Je kunt op onze school jezelf zijn met respect voor de ander.
  • Talentontwikkeling: door het bieden van uitdagend onderwijs op élk niveau wordt iedere leerling geprikkeld om op basis van vertrouwen in eigen kunnen kennis te vergaren en het beste uit zichzelf te halen.
  • Persoonlijke groei, zelfkennis en reflectie: gedurende de hele schoolloopbaan wordt door de school en door de leerling zelf zichtbaar gemaakt wat de leerling kan en kent. Reflectie is daarbij essentieel.
  • Kritisch en sociaal burgerschap: onze leerlingen leren te functioneren als zelfstandig lid van de samenleving met oog voor de eigenheid van anderen. Ze zijn in staat om een eigen mening te ontwikkelen en te beargumenteren.
  • Ondernemend, creatief en innovatief: leerlingen worden aangemoedigd buiten vaste kaders te denken. Helen Parkhurst zei het al: “We hebben mensen nodig zonder vrees”. Op onze school helpen wij onze leerlingen om zich te ontwikkelen tot mensen met lef.

Missie

“Vanuit de traditie van het daltononderwijs leiden wij onze leerlingen op voor een wereld die wij nog niet kennen”

Onze missie, visie en ambitie zijn van invloed op ons gedrag en op hoe wij met elkaar, met leerlingen, met ouders en met andere partners van de school omgaan. Wij hebben dit uitgewerkt in vijf standaarden. Deze standaarden zijn sturend voor ons gedrag en onze ontwikkeling daarin.

  • Wij gaan met elkaar om op basis van vertrouwen in de ander en met respect voor elkaars verantwoordelijkheid.
  • Wij zorgen met elkaar voor een uitdagend en veilig leerklimaat waarbij we rekening houden met de ander en elkaars verschillen accepteren en respecteren.
  • Wij houden ons aan de afspraken die we met elkaar maken en nemen hierbij onze verantwoordelijkheid.
  • Wij hebben allemaal een lerende houding en we halen het beste uit onszelf en anderen.
  • Wij reflecteren regelmatig op ons handelen.

Waarmee profileren we ons?

Het Stedelijk Dalton College Alkmaar is een openbare scholengemeenschap voor vwo, havo en vmbo die bewust voor de daltonprincipes heeft gekozen.

Daltononderwijs is door Helen Parkhurst aan het begin van de 20e eeuw ontwikkeld en in de praktijk toegepast op een middelbare school in het stadje Dalton (VS). Zij zag dat de leerlingen op haar school verschilden in hun ontwikkeling. Door de leerlingen samen te laten werken en hun de vrijheid te geven wanneer en in welk tempo ze een onderwerp behandelden, maakte ze handig van deze verschillen gebruik. Voor Helen Parkhurst was de school niet alleen een plaats om te leren maar ook een leefgemeenschap. Ze heeft haar ideeën op verschillende scholen in Amerika in de praktijk gebracht en heeft enkele malen een bezoek aan Nederland gebracht.

Anno 2020 is het daltononderwijs nog steeds springlevend en wordt succesvol in praktijk gebracht op meer dan 25 scholen voor voortgezet onderwijs en ruim 300 scholen voor primair onderwijs in Nederland.

Onze leerlingen bepalen waar mogelijk zelf hun tempo en leren geleidelijk aan om zelf verantwoordelijkheid te dragen voor hun leerproces en de studieresultaten. Dat komt tot uiting in de reguliere lessen, maar ook in de zogenaamde daltonuren. Leerlingen kunnen in de daltonuren een keuze maken voor bepaalde vakken. Ze kunnen ondersteuning krijgen als ze bepaalde stof moeilijk vinden, maar ook kunnen ze zich verdiepen in vakken en onderwerpen waar ze goed in zijn of die ze leuk vinden.

De school handelt vanuit het vertrouwen in de leerling en dat vertrouwen dient wederzijds te zijn.

Wij vinden het heel belangrijk dat leerlingen de schooltijd op het Dalton als positief en stimulerend ervaren, dat wij aantrekkelijk en uitdagend onderwijs bieden en dat leerlingen tevreden op hun schooltijd kunnen terugkijken. Als daltonschool verwachten wij een actieve leerhouding van onze leerlingen en betrokkenheid van onze ouders.

Scholen voor daltononderwijs willen leerlingen afleveren die zelfstandig zijn, verantwoordelijkheid kunnen dragen, die goed kunnen samenwerken en die kunnen reflecteren. Vanaf het eerste leerjaar wordt hier veel aandacht aan besteed. Wij willen dat leerlingen goed leren plannen, stukje bij beetje verantwoordelijkheid leren dragen, initiatief durven nemen, leren reflecteren en een brede belangstelling ontwikkelen voor hun omgeving. In toenemende mate wordt in onze moderne maatschappij een beroep gedaan op deze vaardigheden. Daltononderwijs bereidt leerlingen daar goed op voor. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat onze leerlingen kunnen kiezen uit een breed aanbod van vakken en leergebieden.

Deze schoolgids is bedoeld om de leerlingen en hun ouders de benodigde zakelijke informatie te geven, maar ook om een indruk te geven van de manier waarop wij met elkaar en met de leerlingen omgaan.

Belangrijke onderwijskundige ontwikkelingen:

Wij bieden in de onderbouw drie specials aan:

Dalton Original, Dalton On Stage, Dalton Tech.

De lessentabel bestaat uit een basisprogramma, dat voor alle leerlingen hetzelfde is, en een speciaal programma (special) van drie klokuren per week.

Dalton Original

Voor leerlingen met een brede interesse die hun talenten verder willen ontdekken en die later nog alle keuzemogelijkheden open willen houden, hebben we binnen Dalton Original een breed aanbod. Naast het basisprogramma dat alle leerlingen in de onderbouw volgen, hebben de leerlingen in het eerste leerjaar drie verschillende modules waaraan per week drie lesuren worden besteed.

Voor leerlingen in een vwo/havo- of havo/tl-klas: Spaans, sport en kunst.

Voor leerlingen in een vmbo kader/tl- of basis/kader-klas: techniek, sport en kunst.

In het tweede leerjaar kiest de leerling twee van deze modules. In het derde leerjaar vwo en havo is er ruimte voor verdieping in kunst, sport of Spaans. Deze modules worden in het derde leerjaar afgesloten met een certificaat. Ook kan de leerling in het tweede leerjaar vwo of havo onder bepaalde voorwaarden overstappen naar Dalton Tech. Leerlingen die doorgaan in klas 3 vmbo-tl beginnen vanaf klas 3 met het examenprogramma vmbo.

Dalton On Stage

Dalton On Stage is voor leerlingen die zich willen ontwikkelen op het gebied van muziek, dans en theater. De leerlingen reflecteren op hun ontwikkeling in de On Stage vakken en houden hiervan een portfolio bij. Er is veel aandacht voor het trainen van de podiumvaardigheden bij dans, drama en muziek. In het eerste en tweede leerjaar wordt veel aandacht besteed aan het groepsproces, je veilig voelen op het podium en reflectie op eigen kunnen.

In de bovenbouw vwo én havo én vmbo-tl kan dans of drama als examenvak worden gekozen.

Dalton Tech: voor de jonge onderzoekers

Dalton Tech is de onderbouw van het Technasium.

In de onderbouw volgen de leerlingen het basisprogramma in een vwo/havo- of een havo/tl-klas. Daarnaast is er drie lesuren per week een speciaal programma, waarbij het vak O&O (Onderzoek & Ontwerpen) centraal staat. Hieraan wordt nog een daltonuur O&O toegevoegd. Leerlingen in een vmbo kader/tl- of vmbo basis/kader-klas volgen het vak Teto (technologie en toepassing). Zij kunnen dit vak vanaf het derde leerjaar vmbo-tl kiezen als examenvak.

Op welke aspecten is de school innovatief?

Op een daltonschool is er vanzelfsprekend ruimte voor maatwerk. Iedere dag is het vierde uur daltonuur (met uitzondering van Dalton 2.0). Dit uur plannen de leerlingen zelf en zij leggen hierover verantwoording af bij de vakdocent en bij de mentor. Daarnaast is er op weg naar het examen in de bovenbouw steeds meer ruimte voor maatwerk. Leerlingen kunnen een examenvak versneld afronden, zij kunnen een extra examenvak kiezen of zij kunnen een examenvak op een hoger niveau afronden. In alle leerjaren is er afhankelijk van de ondersteuningsbehoefte van de leerling maatwerk mogelijk. Leerlingen kunnen naar behoefte gebruik maken van de ondersteuning die de Flexvoorziening biedt.

Sinds 2018 zijn we gestart met Dalton 2.0: in een deel van de school zijn we op weg om gepersonaliseerd leren vorm te geven.Aangesloten partners

Scholen
Instituten